Den 1 juni 2017 kom endelig ny revisjon.
4.6 Kommunikasjon
For a unngå misforståelser skal det benyttes bekreftende kommunikasjon i forbindelse med løfteoperasjoner,

Uten de alt for store endringene, dessverre flere uklarheter, hvorpå vi tok kontakt med Ptil for å få en avklaring
B.2 Opplæring av operatør av Iøfteinnretning
(2) For personell som har minst ett års dokumentert erfaring med operasjon av disse innretningene før ikrafttredelse av denne NORSOK-standarden, er det tilstrekkelig å ha et av de nevnte kompetansebevisene.
Nye operatører av løfteinnretninger skal ha opplæring i samsvar med nye opplæringsmoduler.

Spørsmål menes det 1.6.2016?

Viser til din mail 28.8.2017 hvor du har spørsmål rundt NORSOK R-003 2017 versjon
Petroleumstilsynet (Ptil) viser i dag til NORSOK R-003N Rev. 2, 2004 som en anerkjent norm gjennom veiledningen til Aktivitetsforskriften § 92 om løfteoperasjoner http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/category383.html#p92 men har anmodet lovavdelingen å oppdatere referansen til 2017 versjonen under regelverksoppdateringer som foretas 1.1.2018. Forskriftene er slik skrevet at når der kommer nye versjoner av standarder som vises til som en anerkjent norm i regelverket. Selskapene henstilles til å gjøre en GAP analyse mellom den gamle og den nye versjonen innen rimelig tid for å sikre at der ikke er store forandringer som har en sikkerhetsmessig utfordring. Deretter vurdere gapene om der må utføres tiltak for å høyne sikkerheten til et akseptabelt nivå.
Om bruk av normer finner du under http://www.ptil.no/rammeforskriften/category381.html#_Toc440874009
Om kontinuerlig forbedring finner du under http://www.ptil.no/styringsforskriften/category382.html#p23